Governance

Woningstichting Domus is een stichting, daarom zijn veel zaken in de statuten geregeld. Op dit moment hebben wij 11 medewerkers verdeeld over alle afdelingen in dienst.
De directeur-bestuurder is de heer Harrie Oosterlee.

Wij staan voor goed maatschappelijk ondernemerschap. Integer en transparant handelen door zowel het bestuur als medewerkers zijn daarbij essentieel.
Net als goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording. Dit is de reden dat wij de principes uit de Governancecode en Aedes Code volgen.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Domus. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen.

Integer en transparant handelen staat ook centraal bij onze medewerkers. De uitgangspunten hiervoor staan vermeld in onze Gedragscode integriteit.
Ontstaan er toch onverhoopt problemen inzake integriteit, dan kunnen medewerkers gebruikmaken van onze klokkenluidersregeling om eventuele misstanden te melden. 

Rooster van aftreden